FUNDAMENTEEL GELOVEN WIJ (IN)

 1. Eén God, bestaande uit drie personen t.w. de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze zijn van elkaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Alle drie zijn ze zelf-bestaand, eeuwig, almachtig, alwetend en alomtegenwoordig.
 2. De maagdelijke geboorte, het lichamelijk lijden en sterven, de lichamelijke opstanding, de verschijning en Hemelvaart alsook de terugkomst van onze Here Jezus Christus, in macht en heerlijkheid
 3. De uitstorting van de Heilige Geest en Zijn kracht, die zich ook vandaag in de gemeente en door de gelovigen manifesteert door wonderen, tekenen, geestelijke gaven en bedieningen. Wij denken hierbij aan heilige wandel, het spreken in nieuwe tongen, gebedsgenezingen, bevrijding van demonische machten, wonderbaarlijke voorzieningen, etc.
 4. De Bijbel als het enig geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God.
 5. Dat de mens in zonde geboren is en redding nodig heeft. Deze redding kan alleen door het geloof in Jezus Christus. Dit is de genade van God.
 6. De gemeente als lichaam van Jezus Christus; zowel universeel als plaatselijk.
 7. De goddelijke gemeenschap onder de gelovigen in verschillende diensten. Heilige wandel, eenheid en liefde.

PRAKTISCH GELOVEN WIJ (IN)

 1. Het samenkomen van gelovigen o.l.v. een officieel aangestelde voorganger of pastor, voor gebed en andere diensten ter ere van God. Dat is de plaatselijke gemeente van Jezus Christus.
 2. De Doop door onderdompeling.
 3. Het voorrecht van het afdragen van de tienden e.a. financiële offers overeenkomstig Gods woord.
 4. Het huwelijk als enige officiële verbintenis tussen man en vrouw. Deze verbintenis wordt aangegaan voor het leven.
 5. Het brengen van geestelijke en materiële offers overeenkomstig Gods woord.
 6. Het voeren van pastorale gesprekken en persoonlijk gebed voor het geestelijk welzijn en de geestelijke vooruitgang van de gelovigen; dit op basis van Gods woord.
 7. Het treffen van disciplinaire maatregelen tegen gelovigen die zich bezondigen aan het woord en de wetten van God; dit geschiedt ter correctie en geheel op basis van Gods woord.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie