NIVEAU & DUUR

Daniël praktijkgerichte Bijbelschool (DpB) is een deeltijdse Bijbelschool met een volwaardig studieprogramma.

DpB is een tweejarige opleiding, inclusief een stageperiode van minimaal 6 (zes) maanden, op MBO/HBO niveau. Daarnaast is er één Studieweekend per studiejaar.

DpB afgestudeerden ontvangen een Getuigschrift dat in brede christelijke kring geaccepteerd is.

DOEL & DOELGROEP

DpB is speciaal bedoeld voor de toerusting van gelovigen, om te kunnen functioneren in de meest fundamentele bedieningen in de gemeente, zoals Prediking & Onderricht, Pastoraat, Kringwerk, Leiderschap, Aanbidding, etc.

Deze volledig op de praktijk gerichte Bijbelschool werkt bewust aan de drie K´s, namelijk Kennis, (des)Kundigheid en Karakter. Zij richt zich hierbij op PASTORS, GEMEENTELEIDERS en DE KRING ROND DE PASTOR. Met de “Kring Rond de Pastor” wordt bedoeld, het geheel aan geestelijke medewerkers dat de pastor ter beschikking heeft om de gemeentevisie te realiseren.

EINDTERMEN VAN DE OPLEIDING

DpB AFGESTUDEERDEN ZIJN IN STAAT OM:

– de sleutels tot een godvruchtig leven te ontdekken en toe te passen in eigen leven;

– de visie en de structuur van de eigen gemeente te (be)grijpen en te ondersteunen;

– de verantwoordelijkheden van de gemeenteleiding te begrijpen en te ondersteunen;

– te kunnen functioneren in de meest fundamentele bedieningen in de gemeente zoals Pastoraat, Kringwerk, Leiderschap, Onderricht (Preek & Studie), Organisatie, Coördinatie, Evangelisatie, etc.;

– een Bijbelsverantwoorde en goed gestructureerde preek af te steken, die tot stichting, tot vermaning en tot bemoediging van de luisteraars is;

– zich loyaal en (onder)steunend op te stellen naar de gemeente en de gemeenteleiding toe, ten einde de door God ingegeven gemeente visie te (helpen) realiseren.

OPMERKING

Voor (geestelijke)medewerkers in de gemeente is het noodzakelijk dat zij:

 • de gemeentevisie, die de pastor van God ontvangen heeft, (be)grijpen;
 • zich volledig inzetten om die gemeentevisie te (helpen) realiseren.

DpB is zwaar gericht op deze kernwaarden.

KINDEROPPAS
Indien gewenst, voorziet DpB in kinderoppas. Zij die daar gebruik van willen maken, dienen dat bij hun aanmelding aan te geven. Houd er wel rekening mee dat dit voor extra kosten kan zorgen.


A
ANMELDEN / INSTAPMOMENTEN / VEREISTEN
DpB is actief in Nederland (Rotterdam), Suriname, Frans Guyana, Aruba en Curaçao. Het instapmoment van DpB verschilt per land. Kijk hiervoor bij het land dat bij u van toepassing is.


NODIG BIJ DE AANMELDING
Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld. Daarnaast dienen de volgende documenten te worden geüpload als bijlagen:

 1. Kopieën van diploma’s en bijbehorende cijferlijsten
 2. Eén recente pasfoto
 3. Twee referentiebrieven (waarvan één van de directe Voorganger)
 4. Een betalingsbewijs van het inschrijfgeld

TOELATINGSEISEN
Aankomende DpB-Studenten:

 1. Dienen de fundamentele geloofsverklaring van DpB te erkennen.
 2. Moeten minimaal in het bezit zijn van een MBO-diploma of andere gelijkwaardige opleiding.
 3. Dienen enige kennis te hebben van de Engelse taal. Eventuele verplichte Engelse literatuur zal niet worden vertaald. Opdrachten en tentamens worden wel in het Nederlands geschreven.
 4. Dienen een persoonlijke relatie te hebben met de Here Jezus Christus, en als gevolg daarvan, Hem dienen als Redder en Heer.
 5. Dienen aansluiting te hebben bij een Bijbelse gemeente.
 6. Dienen een Taak/Bediening in de gemeente te hebben; dit met het oog op de stage.

SCHAKELPROGRAMMA
Studenten die niet voldoen aan de directe toelatingseisen, zullen aan een toelatingsopdracht worden onderworpen. Voor studenten zonder diploma’s is er een Schakelprogramma. DpB wil zoveel mogelijk studenten in de gelegenheid stellen om zich te bekwamen voor het werk Gods.

CURRICULUM EN COLLEGEVORMEN

Het curriculum is er volledig op gericht de student kennis te verschaffen van basiszaken en basisvaardigheden:

 • om een vruchtbaar leven met God te kunnen hebben (Godsvrucht);
 • om loyaal en ondersteunend te kunnen zijn naar de gemeente en de gemeenteleiding toe;
 • om verschillende bedieningen in de plaatselijke gemeente te kunnen vervullen.

Het curriculum bestaat uit:

ALGEMENE VAKKEN
Vakken die gericht zijn op de algemene geestelijke vorming van de student.

KENNISVAKKEN
Om kennis m.b.t. gemeente-inrichting en theologie (verder) te ontwikkelen.

KUNDIGHEIDSVAKKEN
Om competenties (vaardigheden of bekwaamheden) m.b.t. Pastoraat, Leiderschap, Preekkunde, Diaconaat, etc., verder te ontwikkelen.

KARAKTERVAKKEN (PERSOONLIJKHEIDSVORMING)
Voor godsvrucht (geestelijkheid) en persoonlijke leiderschapsontwikkeling

De verschillende COLLEGEVORMEN zijn:

 1. Hoorcolleges: dat zijn de normale lessen van de vakdocent.
 2. Gastcolleges: het verzorgen van lessen door een speciaal

daartoe uitgenodigde docent, terondersteuning van een vak.

 1. Practicum: het maken van praktische opdrachten en/of oefeningen.
 2. Excursie: het maken van educatieve (dag)tochten.
 3. Studieweekend: waarin bepaalde onderwerpen ter motivatie worden behandeld.

Enkele aangeboden vakken zijn:

 Visie & Structuur van de Gemeente

 Roeping en spiritualiteit (Geestelijk Leven)

 Reflectieve Beoefenaar (RB)

 Inleiding tot de Bijbelboeken

 Evangelisatie en zending: Inleiding Wereld Godsdiensten

 Inleiding Bijbels Pastoraat & Coaching

 Praktische Theologie

 Het leven en werk van Jezus Christus

 Inleiding Systematische Theologie

 Inleiding Bijbels leiderschap: ”Projectmatig Werken”

 Inleiding Verantwoord bijbelgebruik: ”het OBT-Model”

 Inleiding Heilsgeschiedenis

STAGE & MINISCRIPTIE
De eigen gemeente zal dienen als stageplek voor de student. Elke student dient daarom een taak of bediening te hebben in de eigen gemeente; hetzij als hoofdverantwoordelijke of als directe assistent.

 STUDIEWEEKEND
Een keer per jaar is er een studieweekend. Het studieweekend is een vast onderdeel van de Bijbelschool. De kosten die verbonden zijn aan het studieweekend zijn voor rekening van de student.

Het meedoen met de excursies en het studieweekend zijn verplicht. Opdrachten tijdens excursies en het studieweekend worden ook meegerekend bij het bepalen van (eind)cijfers.

 DOCENTEN / COACHES
Het docentenkorps bestaat uit serieuze mannen en vrouwen Gods, met een zeer integer geloofs- en maatschappelijk leven, die vanwege hun studie en/of ervaring(en) voldoende kennis hebben opgedaan op hun vakgebied.

Indien gewenst kunnen studenten begeleiding krijgen van een studiecoach. De studiecoach geeft extra toelichting op de lessen, helpt bij het plannen van prioriteiten m.b.t. huiswerkopdrachten en waakt ook over de studievoortgang. Hiervoor betaalt de student geen extrakosten.

KOSTEN
DpB is en opleiding waaraan kosten verbonden zijn. Deze kosten zijn bedoeld om de opleiding operationeel te houden, om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, om docenten schadeloos te kunnen stellen en om de visie van de Bijbelschool verder uit te breiden.

De kosten verschillen per land. Lokale economische situaties zijn van invloed op de hoogte van de collegegelden.

Om de juiste kosten te weten dient men contact te maken met ons secretariaat in het betreffend land.

Indien noodzakelijk, kunnen de studiekosten in termijnen worden betaald. Maak a.u.b. contact met ons secretariaat in uw land van toepassing.

De kosten voor het studieweekend, de studieboeken en ander benodigd materiaal zijn volledig voor rekening van de student. De verplichte literatuur kan, indien mogelijk, door DpB worden aangeschaft tegen de kostprijs. Deze wordt vóór of bij aanvang van het desbetreffend vak aan de student uitgereikt.

MEN KAN ZICH VIA DE ONDERSTE KNOP AANMELDEN